Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny INSS-POL Sp. z o.o. dla REKRUTACJI

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 • Administratorem danych osobowych w formie danych rejestrowanych podczas monitorowania jest INSS-POL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Międzyleska 6A, 50-514 Wrocław, zwany dalej Spółką. Dane kontaktowe: tel. 713629000, fax 713629010, e-mail: insspol@inss-pol.eu
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu lub postępowaniach rekrutacyjnych. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (kandydata) przed podpisaniem umowy z tą osobą,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 22 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika),
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu lub, gdy ma to zastosowanie, większej ilości procesów rekrutacji czyli oceny i wyboru najbardziej odpowiedniego dla Spółki kandydata na dane stanowisko.
 • Dane osobowe kandydatów są dostępne wyłącznie uprawnionym pracownikom Spółki biorącym udział w procesie rekrutacji. W zakresie całego procesu przetwarzania powierzonych danych zostały wdrożone i są stosowane zabezpieczenia zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa tych danych.
 • Dane osobowe będą udostępniane zewnętrznym usługodawcom, z których usług korzystamy lub z którymi współpracujemy, takim jak biura obsługi ubezpieczeń społecznych, firmy szkoleniowe, konsultanci, ubezpieczyciele, dostawcy usług z zakresu BHP, wsparcia IT, archiwizacji danych i dokumentów oraz zarządzania nimi (w tym niszczenia). Odbiorcy danych otrzymają ograniczony dostęp do Danych Osobowych w zakresie i na uzasadnionych podstawach niezbędnych do realizacji usług, na potrzeby których z nimi współpracujemy. Odbiorcy danych na mocy przepisów prawa oraz podpisanej umowy są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych im danych osobowych
 • Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez nas zgodnie z udzieloną nam zgodą tj. do momentu wycofania tej zgody lub:
  • do czasu ustania celu przetwarzania danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji
  • do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez nas większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu.
 • Informujemy, że w związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują, na każdym etapie przetwarzania danych, następujące prawa: (i) prawo dostępu do danych oraz informacji dotyczących celu i zakresu ich przetwarzania; (ii) prawo do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia; (iii) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz sprzeciwu przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem, że nie istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani /Pana interesów, praw i wolności; (iv) prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (v) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • W przypadku uwag lub wątpliwości proszę o kontakt na podane powyżej dane kontaktowe. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do: Pełnomocnika ds. ochrony danych drogą e-mailową na adres: rodo@inss-pol.eu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: INSS-POL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Międzyleska 6A, 50-514 Wrocław z dopiskiem: RODO
bieżące realizacje: